Co dělat, když chci tiché společenství?

Ve vztahu podnikatele a tichého společníka se tichostí rozumí neveřejnost tichého společníka ve vztahu k třetím osobám v rámci jeho podnikání po dobu trvání smlouvy. Úloha tichého společníka spočívá v tom, že za určitý vklad získá tichý společník právo podílet se na zisku společnosti.

Smluvní vztah

Podmínkou vztahu podnikatele a tichého společníka je uzavření smlouvy. Tichým společníkem může být jak fyzická, tak právnická osoba. Smlouvu v minulosti upravoval obchodní zákoník, ovšem s platností nového občanského zákoníku jsou podmínky smlouvy o tiché společnosti zakotveny v jeho paragrafech 2747–2755. Není-li ve smlouvě o tichém společenství uvedeno něco jiného, tak tento vztah automaticky zaniká v momentě, kdy podíl na ztrátě dosáhne výše vkladu tichého společníka. V případě ukončení smlouvy je podnikatel povinen tichému společníkovi vyplatit jeho vklad a přičíst zisk nebo odečíst ztrátu podle stavu ke dni zániku tiché společnosti. Ztráta se odečítá maximálně do výše vkladu.

Práva tichého společníka

Může nahlížet do obchodních a účetních dokladů podnikatele. Za jeho dluhy ručí jen tehdy, pokud je jeho jméno zahrnuto v názvu nebo obchodní firmě podnikatele nebo pokud se obchodním partnerům oznámí, že s podnikatelem podnikají společně.

Tichý společník poskytuje podnikateli určitý vklad, kterým se podílí na jeho podnikání. Podnikatel se ve smlouvě zavazuje k placení části čistého zisku. Smlouva musí specifikovat stejný rozsah účasti tichého společníka na zisku a ztrátě. Tichý společník je tedy výhodný pro podnikatele, který potřebuje finanční podporu ve svém podnikání. Pro tichého společníka jde zase o finanční investici, která bude zhodnocována jako podíl zisku podnikatele. Pro podnikatele je tichý společník zárukou stability firmy.

Uzavírání smlouvy

Stejně jako zakládání společnosti, vyžaduje i uzavření smlouvy o tichém společenství administrativně náročné úkony. Ty ovšem můžete svěřit zkušeným odborníkům a zároveň se vyhnout případných chybám. Specializovaná firma, která se zabývá zakládáním společností a nyní rovněž uzavíráním smluv o tiché společnosti, nabízí vypracování smlouvy tak, aby odpovídala jak právním předpisům, tak vašim představám.