Co dělat, když máte soudem nařízenou mediaci?

V poslední době začínají mediaci hojně využívat také soudy. Řada lidí se tak může setkat s tím, že jim soud „nařídí mediaci“. A vyzve strany sporu k tomu, aby si vybraly mediátora. Víte, jak taková mediace funguje?

Výběr mediátora

Pokud to soud uzná za vhodné, může soudícím se stranám nařídit první setkání se zapsaným mediátorem. Soudce poté může strany sporu vyzvat, aby si ze seznamu mediátorů vybraly mediátora. Ve většině případů se však obě strany na jednom jméně neshodnou. V takovém případě poté ze seznamu mediátorů vybírá soud a účastníci řízení se této volbě musí přizpůsobit.

TIP: Přečtěte si, kdy je mediace vhodná a jaké jsou její přednosti.

Co obsahuje usnesení o vybrání mediátora

Jakmile je mediátor vybraný, doručí soud stranám a mediátorovi usnesení o jeho ustanovení. Toto usnesení by mělo vždy obsahovat označení stran sporu a jméno mediátora. Chybět by neměl ani kontakt na mediátora. V usnesení je obvykle také zmíněno, že mají strany mediátora v soudem určené lhůtě kontaktovat.

V této fázi by měl zároveň soud poučit strany o tom, že mají do 3 měsíců doručit soudu potvrzení vystavené mediátorem po nařízeném setkání. A zároveň je informovat o tom, že první setkání s mediátorem je vyhláškou zpoplatněno ve výši 400 Kč za každou započatou hodinu. O celkovou cenu se přitom strany konfliktu dělí rovným dílem.

Soud mediaci nařídit nemůže

Soud může výše popsaným způsobem nařídit pouze takzvané první setkání s mediátorem, nikoliv mediaci. První setkání symbolizuje informativní schůzku mediátora se stranami. Mediátor zde jednotlivým stranám vysvětlí, co mediace je a jaké jsou její principy. Zároveň se stranami probírá, jaká jsou jejich očekávání od soudního či mediačního procesu. A strany se poté mohou samy rozhodnout, zda mediaci chtějí podstoupit či nikoliv.

Povinností mediátora je vydání potvrzení o absolvování nařízeného setkání. Toto potvrzení poté strany či jejich zástupci předávají soudu, který si tak snadno ověří, zda strany splnily svoji povinnost.

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.