Znáte všechny důležité pojmy týkající se BOZP?

Věděli jste, že BOZP se vztahuje na všechny podnikatele nebo osoby samostatně výdělečně činné? Povinnosti v rámci BOZP musí dodržovat skutečně každý, kdo vstoupí do podnikatelského světa, bohužel jen málokdo je si toho vědom. Podle posledních statistik až čtyřicet procent podnikatelů nemá zdání či ani ponětí o tom, že musí BOZP dodržovat. Stejně tak si nejsou vědomi toho, co je to PO nebo co jsou to pracovnělékařské služby.

Jelikož BOZP musí dodržovat jak zaměstnavatelé, tak osoby samostatně výdělečně činné, je třeba znát a umět definovat několik pojmů, které se BOZP týkají. Pokud však využíváte služeb firmy PEGASUS Service, máte o BOZP a PO postarané.

Co je to BOZP?

Nejdříve je třeba umět definovat, co je to vlastně zkratka BOZP. BOZP se rozumí bezpečnost a ochrana zdraví při práci a je to soubor opatření, které mají vytvářet lepší podmínky k tomu, aby se snížila pravděpodobnost úrazu nebo poškození zdraví při práci na minimum. Opatření jsou různá -organizační, technická i výchovná.

Co je to pracovní úraz?

Každý zaměstnavatel nebo osoba samostatně výdělečně činná je povinná vést záznamy i o pracovních úrazech, k nimž dojde při práci nebo na pracovišti. Jenže co je to pracovní úraz? Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, k čemuž došlo nezávisle na zaměstnancově vůli krátkým či náhlým působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů.

Co je to OOPP?

V souvislosti s bezpečností práce se také můžete setkat se zkratkou OOPP. Jenže co to vlastně je? Jedná se o zkratku pro osobní ochranné pracovní prostředky, které ze zákona musí zaměstnavatel poskytnout svým zaměstnancům, aby se co nejvíce snížilo riziko poškození zdraví při práci. Povinností zaměstnanců je tyto prostředky využívat a používat. OOPP se rozumí například mycí nebo čistící i dezinfekční prostředky.